Tribunalul București acordă personalitate juridică Comitetului Sectorial

Secretariat FSS

Prin sentința civilă nr. 28Rz din data de 16/10/2017, legalizată în data de 23/11/2017, Tribunalul București acordă personalitate juridică Comitetului Sectorial pentru Activități de Servicii Administrative și Activități de Servicii Suport, înființat de către Federația Serviciilor de Securitate în parteneriat cu Federația „Protector” a Sindicatelor din Industria Securității Private.

În conformitate cu prevederile Legii 268/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28 din martie 2009, privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială, comitetele sectoriale sunt instituţii de dialog social de utilitate publică, cu personalitate juridică, organizate la nivelul ramurilor de activitate. La nivelul unei ramuri de activitate se poate constitui un singur comitet sectorial.

Pentru înfiinţarea unui comitet sectorial este necesar acordul de asociere a cel puţin două organizaţii, una patronală şi una sindicală, de tip federativ şi reprezentative la nivelul aceleiaşi ramuri, potrivit legii, pentru care se înfiinţează respectivul comitet.

Principalele atribuţii ale comitetelor sectoriale sunt:

 • participă la elaborarea strategiilor naţionale şi sectoriale în domeniul formării profesionale;
 • participă la dezvoltarea cadrului normativ privind formarea, evaluarea şi certificarea competenţelor;
 • susţin promovarea sistemului de formare şi evaluare pe bază de competenţe;
 • participă la dezvoltarea şi actualizarea, sub coordonarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, a calificărilor aferente sectoarelor din care fac parte;
 • validează calificările şi standardele asociate calificărilor, cu excepţia celor dobândite prin învăţământul superior;
 • recomandă specialişti pe domenii ocupaţionale pentru realizarea analizei ocupaţionale, pentru definirea competenţelor şi calificărilor şi pentru elaborarea şi validarea standardelor ocupaţionale, pentru verificarea şi validarea standardelor de pregătire profesională, precum şi pentru evaluarea şi certificarea pe bază de standarde şi avizează lucrările efectuate de aceştia;
 • încurajează şi stimulează participarea organizaţiilor şi persoanelor la formarea profesională continuă şi la învăţământul profesional şi tehnic;
 • colaborează, în scopul realizării obiectului sau de activitate, cu ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţi administrative autonome, cu organizaţii neguvernamentale naţionale şi internaţionale, cu furnizorii de formare profesională şi cu alte instituţii publice;
 • oferă partenerilor sociali consultanţă în domeniul ocupării şi formării profesionale a forţei de muncă;
 • realizează analize ocupaţionale şi studii cu privire la cererea de forţă de muncă pentru ramura reprezentată;
 • acordă aviz consultativ solicitanţilor în vederea actualizării Clasificării ocupaţiilor din România;
 • propun furnizorilor de formare profesională calificările şi competenţele asociate acestora, precum şi corelarea calificărilor cu ocupaţiile care pot fi practicate;
 • stabilesc prin statutul propriu alte activităţi în interesul ramurii de activitate pe care o reprezintă.

Federația Serviciilor de Securitate este cea mai importantă organizație patronală de nivel federativ a industriei de securitate din România, reunește trei organizații profesionale și patronale și reprezintă 254 de societăți specializate cu un număr de 34.000 de angajați. Federația Serviciilor de Securitate din România este membră a Confederației Naționale Patronale din Industrie, Agricultură și Servicii.

Federația „Protector” a Sindicatelor din Industria Securității Private reprezintă interesele angajaților din acest sector economic, fiind afiliată la Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa.